...

รับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

สมัครกิจกรรมวิ่ง 111 ปี ตรวจสอบรายชื่อ ส่งหลักฐานการโอนเงิน

* กำหนดการรับเสื้อวิ่ง วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565

...
VIP (สามารถลงแข่งขันได้)

เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
เสื้อวิ่งคอกลม
BIB
CHIP TIME
ระบุชื่อ
หมวกที่ระลึก
ถุงผ้าที่ระลึก

...
3.9Km Running male/female

3.9Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง
เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
เสื้อวิ่งคอกลม
BIB
ระบุชื่อ

...
5.9Km Running male/female

5.9Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง
เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
เสื้อวิ่งคอกลม
BIB
CHIP TIME
ระบุชื่อ

...
10.9Km Running male/female

10.9Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง
เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
เสื้อวิ่งคอกลม
BIB
CHIP TIME
ระบุชื่อ

หมายเลขบัญชี :
ชื่อบัญชี :
LINE Official Account
Line@ :

หลักการและเหตุผล

   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นจากความกตัญญูกตเวทีของข้าราชการและประชาชนชาวจันทบุรี เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2454 ต่อมาได้รับพระราชทานนาม “เบญจมราชูทิศ” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นับแต่นั้นจึงได้เป็นสถานที่บ่มเพาะกุลบุตร กุลธิดาชาวจันทบุรีจวบจบปัจจุบัน พ.ศ. 2565 ในโอกาส 111 ปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จึงร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เพื่อประดิษฐาน ณ อาคารเกียรติภูมิ เป็นอนุสรณ์ถึงมงคลวาระดังกล่าว )

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวาระครบรอบ 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
   2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบจัดสร้างรูปหล่อ (ครึ่งองค์) รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เพื่อไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของนักเรียน ครู บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
   3. เพื่อนำรายได้จัดทำทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในการเรียนรู้
   4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ดำเนินการ

   1. จัดสร้างรูปหล่อ (ครึ่งองค์) รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 5
   2. กิจกรรมการวิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี “เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ”

เป้าหมาย

   กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,000 คน (นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคลททั่วไป)

สถานที่ดำเนินการ

   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

...
...
...

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th