...

ตรวจสอบรายชื่อ

สถานะชำระเงิน : รอส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว    สถานะตรวจสอบ : รอตรวจสอบ สมัครเสร็จสมบูรณ์

ใบสมัคร ประเภทสมัคร รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล สถานะ ค่าสมัคร เสื้อวิ่ง เสื้อ 109 ปี วันที่สมัคร ชำระเงิน/ตรวจสอบ
1039 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปภังกร ศรีวิรัญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1038 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.สัชฌยา กระจ่างศรี นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1037 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พุฒิธร พัฒนสินทร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1036 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นวิน วงศ์ภูมี นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท XS S-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1035 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่เรือตรี นภดล เขียวผ่อง ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1034 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายชลวิทย์ กิจอักษร บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1033 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1032 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จริยา บุญนาค บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1031 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัชวาล วังศิริจันทร์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1030 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) โสภา อนันตศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M 2XL-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1029 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พินัย วิสุทธิรัตน์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1028 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรริตา ประดิษฐศิลป์ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1027 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฮาน่า นากาโตะ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1026 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปริญศญา ศิรินภารัตน์ นักเรียน (ม.6/5) 699 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1025 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภราดา ศาสตร์พานิช บุคคลทั่วไป 699 บาท L M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1024 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณวิชญ์ กิจจาวรอาภรณ์ นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1023 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อิชยนิติ มูลชอบ ครู/บุคลากร 799 บาท 2XL M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1022 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัฏฐณิษา มูลชอบ นักเรียน (ม.3/3) 599 บาท M XL-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1021 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ เจตน์มงคล นักเรียน (ม.1/3) 799 บาท S XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1020 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นิพพิชฌญา มูลชอบ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท XS M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1019 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) บุษราคัม เจริญยศ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1018 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูรินท์ น้อยคำมูล นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท M M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1017 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชัญญา เจริญยศ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1016 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปัญญา เจริญยศ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1015 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงนันทัชพร เชิงสมอ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L L-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1014 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.วสันต์พรรษ รัตนพลาไชย นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1013 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ปรีชา สำราญจิตต์ ครู/บุคลากร 2,500 บาท XL XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1012 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ธารดี กลิ่นสุนทร ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1011 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุรชัย มณีทัพ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1010 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สิริรัตน์ ราชวัฒน์ นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M L-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1009 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สุทธินันท์ เขมะสุข นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1008 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) บุษบาภิเศก กระจ่างศรี นักเรียน (ม.4/2) 599 บาท L 2XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1007 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นันทิกานต์ ชนะเคน นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS M-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1006 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นส.ธัญยธรณ์ สุริยจิรฉัตร์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1005 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางศันสนีย์ มุกดาหาร ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1004 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวีระยุทธ นาคทิพย์ ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1003 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ยุทธวีร์ นาคทิพย์ นักเรียน (ม.1/3) 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1002 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.บุษรินทร์ นาคทิพย์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1001 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางรุ่งทิวา มรรคผล บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1000 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วงษ์ศิริ บุญมณีชัยกุล ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
999 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรพล บุญมณีชัยกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
998 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย วิจิตร ยอดสุข ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
997 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ พุ่มเข็ม บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
996 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติพงษ์ คำภาพันธ์ นักเรียน (ม.1/5) 799 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
995 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรภัทร ตรีเมฆ นักเรียน (ม.3/7) 799 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
994 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พัชราภรณ์ จันทร์สิงห์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
993 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ฉัตรกมล ยุทธนากร ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
992 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุกฤตา โสมล ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
991 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณธร ยอดสุข นักเรียน (ม.2/9) 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
990 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นงลักษณ์ บุญล้อม ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
989 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อนุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
988 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พงษ์วุฒิ วรรณสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
987 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกิตติ์ หุ่นทอง นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
986 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางธีรนุช สุพรรณสุด ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
985 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุจินต์ ประเสริฐภักดิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
984 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธวัช สมพร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
983 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) รำไพ เจนจัดการ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
982 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางยุพิน ลี้กุล ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
981 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทินพัน สุวรรณราช นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
980 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ชนัฐา สุโข บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
979 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วันทนา ปัญญาวรพงศ์์ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
978 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วาทนิจ พงษ์ขจร ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
977 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เบญจวรรณ พงษ์จร ผู้ปกครอง 699 บาท M XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
976 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อธิษฐ์ วิสุทธิ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
975 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงพิมลวรรณ จารัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
974 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ประสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
973 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายรัชพล จารัตน์ นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
972 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช. วีรภัทร สฤษฎิ์สุข นักเรียน (ม.2/10) 599 บาท S S-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
971 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) อุฏารัตน์ ประกอบสัตย์ นักเรียน (ม.5/7) 2,500 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
970 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศราวุธ รบเมือง บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
969 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฐชานันท์ อัครฉัตรานันท์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
968 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
967 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภรภัทร พ่วงรักษ์ นักเรียน (ม.6/13) 699 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
966 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปวิตรา สายสร้อย นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท S M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
965 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรชาติ อดุลยานนท์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
964 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.น่านสมุทร เกี้ยวมาศ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
963 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จิลาพร พิบูลย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
962 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิสิฐ ชนะการณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
961 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) สมถะ ทานงาม ศิษย์เก่า 699 บาท S S-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
960 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางปทิตตา บุญศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL L-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
959 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวนายิกา สันทารุนัย ครู/บุคลากร 599 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
958 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จุฑารัตน์ แก้วจันทร์ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
957 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิรดา พรมเทพ ครู/บุคลากร 2,500 บาท M L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
956 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอรรคเดช สุขสำราญ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
955 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลลิตา สมศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
954 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) 33/7 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี ชื่นสนธิ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
953 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เนตรนภา ทาเวช บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
952 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปรีตินัส จันทรากานตานันท์ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
951 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) wanrob boonnam บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
950 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมชาย ริมคีรี ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
949 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกร ไชยเย็น นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
948 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวรุตม์ จังคณานันท์ นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
947 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายธันวา จิตต์สงวน ศิษย์เก่า 2,500 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
946 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมชาย ชูพันธุ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
945 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) มาโนช อุดหนุน ครู/บุคลากร 599 บาท XL L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
944 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทัตพงศ์ ชมศาสตร์ นักเรียน (ม.5/13) 699 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
943 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เจตน์ นามสุโพธิ์ นักเรียน (ม.2/10) 599 บาท XL XL-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
942 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ธีรเมธ ประเสริฐสังข์ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
941 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนวัฒน์ จารุเลขา นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท 2XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
940 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุนทร หงษ์จันทรทา ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
939 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สดายุ เจริญนิตย์ นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท M M-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
938 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วชิรวิทย์ หงษ์จันทรทา นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
937 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนนท์ จันทจรูญ นักเรียน (ม.5/11) 799 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
936 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชลชิดฟ้า จิตสงวน บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 26 มิ.ย. 2565  
935 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รัตนาพร จิตสงวน ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 26 มิ.ย. 2565  
934 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรวิทย์ จิตสงวน ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
933 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วิทยา คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
932 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติพงศ์ คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
931 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติพัทธ์ คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
930 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กล้ากลางชล จิตสงวน นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
929 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) มาร์วิน รบเมือง นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
928 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) อรุณประไพ ศิริมหา ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
927 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พศวีร์ ชัยสงค์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
926 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ผาณิต มณีนิล บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
925 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีร์ธวัช เนียมอ่ นักเรียน (ม.4/8) 699 บาท M M-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
924 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พุฒิพงศ์ หมุดธรรม นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท XL XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
923 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปีติกร มูลชอบ นักเรียน (ม.4/8) 799 บาท M S-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
922 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วสัน เกตุเ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
921 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิริพร ผลบุญ นักเรียน (ม.4/8) 599 บาท M M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
920 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายไชยวัฒน์ มงคลจิตต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท 2XL XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
919 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางองุ่น ทัศนศร ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
918 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มัทนา ท้าวน้อย บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
917 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวสันต์ มรรคผล บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
916 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางอัญชิสา ประสงค์ดี บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
915 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ราเชนทร์ โชติญาณวงษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท 4XL 2XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
914 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย ฆณพล วรรณประทุม นักเรียน (ม.6/12) 699 บาท XL XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
913 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกรณ์ คารมย์ คารมย์ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
912 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท L L-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
911 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางนงนภัส กาญจนเกษตรกุล ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
910 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฉัตรธมนต์ ศรีเมืองชัยธน ครู/บุคลากร 599 บาท S M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
909 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กฤติพร ประสงค์ธรรม บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
908 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อัจฉรา ฟูสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท S S-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
907 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภังกร อุดมผล นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
906 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุทธิพงศ์ พูลพฤกษ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
905 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทศพร คำผัน นักเรียน (ม.5/15) 599 บาท 2XL XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
904 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นิพนธ์ สมพื้น บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
903 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุริศา ริมคีรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
902 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ชัยสิทธิ์ เนรมิตร บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
901 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ดรุณี ชวาลารัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL 2XL-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
900 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุรสิทธิ์ รัตยนิกร บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
899 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พรทิพย์ พึ่งฝั่ง บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
898 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนุชา ภุมริมทร์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
897 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายฐณนนท์ ศิริโชติภากรณ์ นักเรียน (ม.5/5) 799 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
896 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทักษิพงศ์ วิสุทธาภรณ์ นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท S S-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
895 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นิธินันท์ นพแก้ว บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
894 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จีรนันท์ ปัดเต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
893 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นวพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
892 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พรรณพร งามสมกลิ่น บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
891 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สิทธิศักดิ์ คงขวัญ ครู/บุคลากร 2,500 บาท S L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
890 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรากร บุญรักษา ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
889 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัตนาภรณ์ เตโช บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
888 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธัญวรัตน์ สิริตติยานนท์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
887 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ทศพล​ บุญ​โย​ประการ​ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
886 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพันธวัช ปลิพรมราช นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
885 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายมนัส ธนบุญรัตน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
884 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ชัยพัฒน์ ศรีจันทร์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
883 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี ครู/บุคลากร 599 บาท S M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
882 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนานนท์ ปราณี นักเรียน (ม.4/13) 699 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
881 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ประไพพร วงศ์แก้ว บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
880 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤตณัฐ นามสาร นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
879 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ ครู/บุคลากร 599 บาท L 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
878 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) กันยารัตน์ เล็กเลอสันต์ ผู้ปกครอง 799 บาท S L-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
877 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นิวัฒน์ เล็กเลอสันต์ ผู้ปกครอง 799 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
876 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นันธวัฒน์ เล็กเลอสันต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
875 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กันตวัฒน์ เล็กเลอสันต์ นักเรียน (ม.2/6) 799 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
874 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สมเกียรติ หลิมเจริญ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
873 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ใจหาญ ก้างกอน บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
872 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินตนา ก้างกอน ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
871 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงลักษณ์ ฟูสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
870 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ศุภชัย สงวนสิน ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
869 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ดาราวรรณ รุ่งเลิศอารมย์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
868 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิติพน ปราศราคิน นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
867 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภณัฐ สุมิตร นักเรียน (ม.1/10) 599 บาท M L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
866 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
865 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ญาณิดา เข็มทอง ศิษย์เก่า 599 บาท S M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
864 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฐพร หลายลักษณะดี ผู้ปกครอง 2,500 บาท M L-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
863 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นวันฒ์ โชติรสพงศ์ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
862 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายตรีภพ เข็มทอง บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
861 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวมาลรพรรณ เข็มทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
860 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นาวอังคณา ศรีประเสริฐ บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
859 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภูริดล ศิริกุล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
858 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ลลิตา ทองเย็น บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
857 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฉัตราภรณ์ สรรพศรี บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
856 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธัญญาภรณ์ จันโทภาษ ผู้ปกครอง 2,500 บาท S M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
855 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พัฒนศักดิ์ มณีเพชร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
854 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อดิศร เชิงสมอ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
853 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จันทนา จันทเลิศ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
852 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนัญภัทร์ เต็มศิริพันธุ์ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท S S-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
851 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พรพิมล ชาชุมพร บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
850 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธีรพงศ์ ตุนาค บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
849 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เหมี่ยวฟ้า แซ่กอ บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
848 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรภร สุขสงวน บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
847 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นภคกร พูลประสาท ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
846 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วิเชียร ประสงค์รัตน์ ผู้ปกครอง 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
845 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สันติ มาลีผล ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
844 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชาญ กาศสมบูรณ์ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
843 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วันทนา ผลเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
842 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สำราญ ผลเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
841 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมชาย สินวัต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
840 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อัศวิน สุขกฤต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
839 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สามารถ จิตนาวสาร บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
838 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ไพศาล วัฒนกูล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
837 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สืบพงศ์ สิทธิมาลัยรัตน์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
836 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ศิษย์เก่า 2,500 บาท 3XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
835 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายรพีภัทร ชาวปลายนา นักเรียน (ม.5/12) 799 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
834 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินตนา สุดแดง ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
833 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภีระพงศ์ วังศิริไพศาล ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
832 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วุฑฒิพล ประดิษฐศืลป์ ศิษย์เก่า 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
831 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายธีรภัทร วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
830 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฐิตินันท์ รัตนมณฑ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
829 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสายสมร วรรณทอง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
828 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม ครู/บุคลากร 2,500 บาท M XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
827 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เทอดศักดิ์ ขจรบุญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
826 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บุญจันทร์ สีสันต์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
825 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กุลบุรุษ เซอร์เกอร์ ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
824 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พรดาว อังคะหิรัญ ศิษย์เก่า 599 บาท XS S-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
823 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิชญ์ เพิ่มพูล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
822 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จันทรรัตน์ เพิ่มพูล ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
821 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัตติกาญจน์ ก้านแก้ว นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท M M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
820 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ธนพล ศรีทองน้อย ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
819 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อาร์วิน จาวาเฮเรี่ยน นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
818 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐชนน ลิ้มตระกูล นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท S S-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
817 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อภิวัฒน์ ตันติพรอนันต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
816 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พิชญมาศ ตันติพรอนันต์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
815 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทัตภูมิ ตาตะคุ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
814 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรพล เจนวิถีสุข ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
813 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นพสินธ์ เจนวิถีสุข นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท M M-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
812 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ลัลน์พริม สุทธาทิพย์ นักเรียน (ม.6/5) 599 บาท 2XL 2XL-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
811 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายนิพนธ์ บุญถนอม บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
810 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายชุติพนธ์ กวางทอง นักเรียน (ม.6/9) 599 บาท M L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
809 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อรวรรณ โพธิกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
808 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
807 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อณุกิจ ธัญญะเจริญ ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
806 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรินทร์ โพธิกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
805 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรัญรดา โพธิกิจ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
804 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ศิริวรรณ แผ่นผา ครู/บุคลากร 599 บาท S XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
803 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สุวิจักขณ์ รัตนสัจธรรม บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
802 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
801 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัชตพล คติทองเอก นักเรียน (ม.6/5) 599 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
800 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูมิปภาวรินท์ จรัลทรัพย์ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
799 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ดุสิตา ศิลาลอย นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท M M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
798 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กันต์กวี หิรัญสุข นักเรียน (ม.6/3) 599 บาท M M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
797 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) chaiwat chawalarat ศิษย์เก่า 699 บาท XL L-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
796 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รินลดา สร้อยศรี นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท M XL-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
795 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภูริชญา พงศ์เจริญ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท S L-หญิง 19 มิ.ย. 2565  
794 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วัทธิกร วิลานันท์ นักเรียน (ม.1/9) 699 บาท L L-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
793 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ประพัฒน์ ภิบาลสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
792 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นราพงษ์ คำอ่อน ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
791 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชณัฐ สาชล นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
790 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) มัณฑนา เหมือนกลัด นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
789 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรีชา เหมือนกลัด นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
788 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เกล็ดแก้ว สิทธิชาติ ศิษย์เก่า 799 บาท S M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
787 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุนิสา แช่มล้วน นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท S M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
786 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปาโมกข์ ฤทธิเวช ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
785 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปุณญาพร บวรปิยวัศว์ นักเรียน (ม.4/11) 599 บาท L XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
784 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติคมน์ จันทร์ณรงค์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
783 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายกฤษกร สมประสงค์ นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท L L-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
782 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จิตติพรรณ พูนสินโภคทรัพย์ ศิษย์เก่า 699 บาท L 2XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
781 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูริทัต บ่อพลอย นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท XL 2XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
780 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนอรรถ นนทกนก นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
779 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วิชญาดา วัฒนชีพ นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท M M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
778 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชนาธิป สาชล นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท XL XL-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
777 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปรภาภัท มหาแก้ว ผู้ปกครอง 2,500 บาท S M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
776 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อติวัณณ์ ชนะสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XS S-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
775 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) Aniwat Raengroch ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
774 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ศิริรัตน์ ศรปัญญา บุคคลทั่วไป 599 บาท L M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
773 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปิยะธิดา ชุ่มเสนา บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
772 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วราภรณ์ พันธ์รบ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
771 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) พงศธร มะลิวัลย์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
770 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายธนาพฤทธ์ บรรจง ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
769 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) มัทวัน พันธุ์มณี ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
768 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) คุณาสิน พันธุ์มณี นักเรียน (ม.4/12) 599 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
767 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอิ๊ด ศรีคงรักษ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
766 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เฉลิมชัย โพธิขันธ์ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
765 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เสฎฐวุฒิ ป๊อกตัง ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
764 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางทิพวรรณ แก้วมโน บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
763 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศิริวรรณ โปษยาอนุวัตร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
762 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) คณิตพงศ์ โปษยาอนุวัตร์ ศิษย์เก่า 799 บาท M L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
761 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณฤดี เดชานุภานนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL 2XL-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
760 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อดิเทพ ชนะสิทธิ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
759 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กชกร ชูเชิด นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
758 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เจนจิรา แสงแก้ว บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
757 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) บุษกร แจ่มจ้า บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
756 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชินรัตน์ ทองสุพรรณ ศิษย์เก่า 799 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
755 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กรุณา สืบอุดม บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
754 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ฉัตรชัย วิศวกรสกาว บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
753 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ศรัณย์ภัทร เกษราธิกุล นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
752 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สินทรา ผู้มีธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
751 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิชญ​ เหมะวิ​ศ​ั​ล​ย​์​ ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
750 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวรัตนา กสิวัตร ครู/บุคลากร 699 บาท M XL-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
749 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายสุรศักดิ์ เอี่ยมบริสุทธิ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
748 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิมลา พิมล บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
747 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐฐนันท์ สุขพัฒน์ นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท XL XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
746 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณรงฤทธิ์ พันหล่อมโส นักเรียน (ม.5/3) 699 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
745 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วันวิสาข์ อภัยดุสิต บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
744 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรทัย เอมวรรธนะ ผู้ปกครอง 699 บาท M XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
743 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายศุภกร ถนอมวงศ์ นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
742 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลาวัลย์ เวชศาสตร์ ศิษย์เก่า 699 บาท L 2XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
741 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) จิรัชญา เวชานนท์ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
740 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรลา คีรีรัตน์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL 2XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
739 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤตภาส แม้นมาศ นักเรียน (ม.1/6) 699 บาท S S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
738 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เสาวนีย์ โรหิตะศุน บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
737 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายดุษฎี โทบุราณ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
736 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนณัฐ ยืนยง นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท XS S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
735 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางจารุณี สุดสว่าง ครู/บุคลากร 599 บาท M L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
734 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เฉลย อุทัยผล ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
733 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางกิตติมา สุวรรณธาดา ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
732 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวนงนุช อสัมภิวงศ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
731 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วรรณา เข็มทอง ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
730 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศักดา เข็มทอง ครู/บุคลากร 699 บาท M M-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
729 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณัฐวัตร เกษราธิกุล ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
728 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) โสภิดา คัมภีร์วงศ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
727 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฐวุฒิ กองจินดา บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
726 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายสงกา พวงนะที บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
725 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูริสส์ บัวสำลี นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
724 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายคมสัน โชคเจริญวงศ์ ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
723 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายกริช วรรณทอง ครู/บุคลากร 2,500 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
722 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วุฒิภัทร วุฒิ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
721 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเชาวลิต กุมารา ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
720 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นาวิน วุฒิ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
719 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อัครกร พลมหาลาภ นักเรียน (ม.3/3) 699 บาท XL XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
718 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศตวรรษ ทิพโสต ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
717 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปิยะนันท์ ทิพโสต ศิษย์เก่า 599 บาท L M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
716 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) กฤษดากร เหมเวช ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
715 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วีระพงศ์ ผู้มีธรรม ผู้ปกครอง 799 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
714 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธารา ผู้มีธรรม นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS M-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
713 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พลวิทย์ สวัสดิกาญจน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
712 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เดชาโชติ สวัสดิกาญจน์ นักเรียน (ม.2/8) 799 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
711 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศรัณย์พร ช่วยอินทร์ นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท M L-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
710 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บุญธรรม สุนทรสวัสดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
709 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่เรือตรีสมชาย วังศิริไพศาล ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
708 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วิศรุต บัวตูม ครู/บุคลากร 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
707 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.กนกพล มีพืชน์ นักเรียน (ม.3/7) 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
706 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณัฐธพงษ์ มิ่งนุช นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
705 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพิเชต มิ่งนุช ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
704 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวพรรณี ชำนาญเวช ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
703 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวริศร์ พึ่งแพง นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
702 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวบุญจีรา แทนนิกร ครู/บุคลากร 599 บาท XL 2XL-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
701 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ณรงค์ ขาวนวล ผู้ปกครอง 599 บาท XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
700 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อรถพงษ์ ทัศนาศ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
699 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ไพบูลย์ ครูเจริญกิจ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
698 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อดิศร ทิมแสง บุคคลทั่วไป 799 บาท L M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
697 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิธวิทย์ ช่างเรือ นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
696 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐนันท์ ศิรสิทธิ์นฤวัต นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
695 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กานต์ ทิพย์สกุลเดช นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
694 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปฏิภาณ โชติธรรมจักร์ นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
693 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นราวิชญ์ ตรีคำ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
692 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูมิภาส เขียวศรี นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
691 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) บุญซู ปิติธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท XL M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
690 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พรณิชา ปิติธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
689 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กัมปนาท กิ่งพิลา ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
688 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิปปวิชญ์ ดอกแย้ม นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
687 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภวัต เวชานนท์ นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
686 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศิริพร วรรณทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
685 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อธิเมศร์ อมรนิยมพงศ์ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
684 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปณาลี พฤษภานนท์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท S L-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
683 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติพงษ์ คุณเจตน์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
682 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายเกรียงวุฒิ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
681 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุพิชญา ยอดมาลี นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
680 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) อดิลักษณ์ บ่อหลี ศิษย์เก่า 599 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
679 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐิติวุฒิ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
678 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศศิธร อานาภรณ์ ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
677 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เมธา สุนทรรติสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
676 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พัชรี วรัญญูรัตนะ ผู้ปกครอง 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
675 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุจี แสงสุวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
674 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธัญญรัฎจ์ ชีพชอบธรรม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
673 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงนุช บ่อหลี ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
672 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิบุณ เจริญยศ นักเรียน (ม.1/5) 799 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
671 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธัญลักษณ์ ลี้รัตนศิริ ผู้ปกครอง 799 บาท 2XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
670 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายโยนาธาน พอร์ช นักเรียน (ม.5/10) 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
669 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พุทธรักษ์ ร่วมรักษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
668 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิไลจิตร บุตรจันทร์ ผู้ปกครอง 699 บาท L 2XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
667 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวกาญมญี เปรมปรีชา นักเรียน (ม.5/13) 699 บาท L XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
666 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เทพนิมิตร บุตรจันทร์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
665 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) แทนคุณ บุตรจันทร์ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
664 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ธารินทร์ เมตตา ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
663 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธัญสิริ รักษา นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
662 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุเชาว์ บัวสำลี ผู้ปกครอง 799 บาท XL L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
661 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วราภรณ์ เหลือสาคร ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
660 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ชาตรี ศิริเมฆา บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
659 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชวิน ศิริเมฆา นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
658 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายศิวัช​ สูงสกุล นักเรียน (ม.4/6) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
657 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ณพัชนันท์ ยินดี บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
656 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ดุสิตา ถาวะโร ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
655 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ ปราณี นักเรียน (ม.6/6) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
654 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฏฐพนธ์ สินทวัฒนาคูณ ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
653 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวผกามาส วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
652 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวผุสดี ศรีประสงค์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
651 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจิรยุทธ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
650 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางนภาวรรณ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
649 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ติณณา วงศ์นาป่า นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
648 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีธัช พัฒนะ นักเรียน (ม.3/4) 699 บาท S S-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
647 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บัญชา พัฒนะ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
646 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ติณณ์ วงศ์นาป่า นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
645 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภากร คุ้มทรัพย์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
644 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ทิพย์ธิดา ฟูคณะ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
643 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วีรฉัตร ชัชวานิชกุล ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
642 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ญาณิศา สารเกตุ นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
641 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสำเนา ฟูคณะ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
640 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กนกพรรณ ชัชวานิชกุล ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
639 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐิติศักดิ์​ สังฆเวช นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท 5XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
638 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐานพัฒน์ ฐีรวัฒดรัณภพ นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
637 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปัญญาพร หัถษี นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
636 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปษิตา ถิรดาทองรัตน์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
635 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสวรรยา ทองศรี นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
634 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) มงคล เพ็ญจันทร์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
633 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสมหมาย ว่องไว ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
632 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชาญชัย พิชิตพาล ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
631 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) คงชัย หล่อรุ่งโรจน์ ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
630 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพศิน ภรโรจนานนท์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
629 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายนฤธัท ศรีเมือง ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
628 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อนันตา แสงหา ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
627 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายศุภกฤษ สำโรงลุน ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
626 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ สรรพศรี นักเรียน (ม.4/13) 699 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
625 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วสุธา วารนิช นักเรียน (ม.3/9) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
624 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.อุมาพร เนินลภ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
623 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายนภดล พฤกษ์ธาดาชัย นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
622 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายสมพงษ์ จวงพันธ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
621 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เสฏฐวุฒิ ทองเทพ นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
620 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มะลิวัลย์ ไทยพงษ์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
619 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณภัทร สุวรรณสา นักเรียน (ม.3/8) 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
618 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายกิตติ เขมะกำ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
617 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศิริวรรณ เขมะกำ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
616 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศรรวริศ ผลพฤกษา นักเรียน (ม.3/5) 2,500 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
615 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุรีรัตน์ แสงสว่าง ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
614 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กัญญ์ณณัฐ สุขเศรษฐศิริ นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
613 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รสิตา เนินไชย นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
612 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิทยุตม์ ปัญญาสิทธิ์ นักเรียน (ม.5/8) 699 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
611 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นิพิฐพนธ์ อ่อนจิตร์ ผู้ปกครอง 799 บาท S M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
610 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุชิน เขียวมรกต ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
609 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสุภาพร นิยมกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
608 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศิลป์ชัย พานิชผล ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
607 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวนิภาวรรณ รัตนานนท์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
606 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมศักดิ์ ทองศรี ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
605 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุนทรี สุขสุโฉม บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
604 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศุภชัย สุขสุโฉม ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
603 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชุติมา ถนอมรัตนกุล นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
602 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวมยุรา รัตนบำรุง ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
601 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางปิยะดา ลอว์เรนซ์ ผู้ปกครอง 799 บาท M XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
600 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กรรณิการ์ ช่างเกวียน นักเรียน (ม.5/10) 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
599 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงเพราพิลาส แสงประทุม บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
598 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางวรรษมาส แสงประทุม ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
597 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวสกลวรรณ ประเสริฐศักดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
596 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐธัญพงศ์ เอี่ยมสกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
595 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ยุทธนา เอี่ยมสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
594 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัชชานันท์ พูลสวัสดิ์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
593 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสิทธิชัย ต่อประสิทธ์กุล ผู้ปกครอง 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
592 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางดุษฎี ประเสริฐศักดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
591 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นพกร นพณัฐกิติกร ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
590 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กษิดิ์เดช ท่าเขา นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
589 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) จงศักดิ์ คติทองเอก ผู้ปกครอง 2,500 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
588 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล ผู้ปกครอง 599 บาท S M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
587 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) จำนงค์ สมศรี ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
586 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภคพล ประเสริฐศักดิ์ นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
585 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุ่งทิพย์ สยามไชย ผู้ปกครอง 2,500 บาท M XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
584 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวณิชยา สิทธิเวช นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
583 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศศมน ศรีตะปัญญะ ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
582 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายคำพันธ์ บุญกมล ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
581 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วารุณี พินธุธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
580 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรปภา พฤกษาภิรมย์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
579 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นลิน กิจจารักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
578 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นรี กิจจารักษ์ นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
577 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรวลัญช์​ ทวีวัฒนปรีชา นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
576 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พัชร์ลิตา ชาติวิริยะพงษ์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
575 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พิมพนารา อิทธิ์ประเสริฐ บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
574 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) Montakan Rattananin ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
573 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อัคคภาคย์ วิสุทธิสิงห์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
572 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รัชนีวรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
571 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กันย์ลิตา รังสิยาธนะนนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
570 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิไลลักษ์ ลักษณา ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
569 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาม พานิชผล นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท XS S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
568 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มาลี เตชพรรุ่ง ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
567 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปียภัสร์ รังสิยาธนะนนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
566 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ราม กิจจารักษ์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
565 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศิรเชษฐ์ รังสิยาธนะนนท์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
564 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐพงศ์ คงสอน นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท M M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
563 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เพชรรัตน์ สมพร นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
562 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชนัฐ เดชกำแหง นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท S S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
561 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สาระยุ สุระนันท์ ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
560 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรณี ใจช่วย บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
559 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ทนงศักดิ์ ใจช่วย บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
558 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจักรวาล นิยมวานิช ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
557 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางพรรณวิไล นิยมวานิช ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
556 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสโรชา ปันเจียง นักเรียน (ม.5/14) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
555 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เนาวรัตน์ ศรีเสริม ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
554 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วชิระ สิทธิบุศย์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
553 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ดวงกมล ธรรมเกษร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
552 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรกมล ธรรมเกษร นักเรียน (ม.1/10) 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
551 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กรกมล บุญกระจ่าง ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
550 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชยุตม์ ยินดี นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
549 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวีระ ยินดี ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
548 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รวิวรรณ ยินดี ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
547 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นันทิพา เอี่ยมสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
546 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภูวิศ สิทธิโชค นักเรียน (ม.2/6) 599 บาท L M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
545 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายเอกชัย สิทธิโชค ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
544 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นางสาวรมณี สรรเสริญ ผู้ปกครอง 699 บาท S S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
543 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอโณทัย โกศลานันท์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
542 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิธิสรรค์ วชิรวรพงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
541 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จิรภัทร วชิรวรพงศ์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
540 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิรินดา ศรีหิรัญ นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
539 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายกฤษณะพงศ์ จรัลทรัพย์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
538 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกษิดิส ไสตะภาพ นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
537 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิสิษฐ์ หงวนประเสริฐ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
536 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงกนกพิชญ์ โพธิพัฒน์ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
535 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกนกศักดิ์ จินตนาวสาร นักเรียน (ม.4/7) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
534 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวอำไพ ธรรมสอน ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
533 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ด.ญ.ศุภนิช อินทาภรณ์ นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
532 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายไพศาล สุขกล่อม ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
531 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางจริยา สุขกล่อม ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
530 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จำเรียง ไชยเจริญ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
529 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เมธาสิริ ธนอุดมนาน บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
528 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต ไชยเชตุ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
527 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นิภาพร ธนอุดมนาน ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
526 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศศิธร ไชยเชตุ ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
525 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธนัฏฐา คุณสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท L M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
524 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศุฑิกาญจน์ วิสุทธิสิงห์ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
523 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิลาวัลย์ วิสุทธิสิงห์ ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
522 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติวัสส์ วรรณสินธ์ นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
521 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวริศ แก้วสอนดี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
520 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธยาคม ศุภโรจน์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
519 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ลิขิต ทับทิมงาม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
518 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิสิฎ พิทักษ์สันติสุข ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
517 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิพัฒน์ พิทยาพิบูล ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
516 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) คนึงนิจ พิทยาพิบูล ศิษย์เก่า 599 บาท S M-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
515 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
514 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัยมนู สนิทเธอ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
513 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วชิระ จันทวีชรากร ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
512 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) รอด จงสืบโชค บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
511 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) อรวรรณ พลอยชาติตระกูล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
510 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พสุธร วนจารี นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
509 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศิริพงษ์ ธรรมศร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
508 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ภัทราพร สิทธิเจริญ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
507 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) รุ่งเรือง วนจารี ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
506 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชารินทร์ ผลมาก ศิษย์เก่า 2,500 บาท S S-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
505 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สหพล คอนหน่าย นักเรียน (ม.4/10) 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
504 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิตารีย์ รัตนสัจธรรม นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท M L-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
503 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวธันยณัชญ์ รัตนสัจธรรม ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
502 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) อังคณา วุฒิ ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
501 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นภัสภรณ์ ธรรมโหร นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท M M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
500 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สิรีธร มาเทพ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท S L-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
499 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุดใจ เปรื่องปราชญ์ ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
498 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เปมิกา เพ่งจิตต์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท S M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
497 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยพล ภูทะศิริ นักเรียน (ม.1/2) 699 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
496 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิติรัตน์ พรมสิทธิ์ นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท M M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
495 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนัทภัทร เจริญพร นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท 4XL 2XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
494 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บัวธาดา โถรัตน์ นักเรียน (ม.4/6) 699 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
493 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภโชค สาพรม นักเรียน (ม.4/12) 699 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
492 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุพรรษา นวลกสิ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
491 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมพล คุ้มพ่วงดี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
490 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เดชาธร ไทยทักษ์ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
489 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชญ์ สนั่นเกียรติเจริญ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท S S-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
488 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศิรสิทธิ์ แสงสว่าง นักเรียน (ม.4/15) 799 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
487 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พรลภัส เกียรหิรัญ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
486 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย พันธวัสส์ วัฒนา ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
485 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นาง จันทร์เพ็ญ วัฒนา ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
484 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรชนน วัฒนา นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
483 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นภัสสร กระทอง นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท M XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
482 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาว สุวรรณภา ชูช่วย นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท XS M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
481 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเอกพงศ์ ผุดผ่อง ศิษย์เก่า 699 บาท 3XL 3XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
480 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สันติภาพ ปะทุมตะ นักเรียน (ม.5/11) 699 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
479 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อาทิตยา งามม้าว ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
478 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ลิขิต อันเทพ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
477 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส.พิชามญชุ์ สังข์ทอง นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท M M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
476 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ไชยภูมิ สมศรี ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
475 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมศักดิ์ กิรติภัทรนันท์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
474 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสุมิตร บัวเผื่อน ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
473 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.คนงกช บัวเผื่อน บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
472 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพรศิษฎ์ คำรอด ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
471 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เนวี ศรีไชยานนท์ ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
470 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุทธาวดี ประสิทธิ์ธนชัย บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
469 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ชยาดา ญาติเจริญ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
468 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภิรมณ์ชัย ประสิทธิ์ธนชัย นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS S-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
467 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กุสุมา บังคม บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
466 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาสกร จันทร์เอก นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
465 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติ์ณภัส ปิ่นเจริญ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S M-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
464 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรชัย ชั้นโตสกุล ศิษย์เก่า 799 บาท M L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
463 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) แองเจลีน่า หว่อง นักเรียน (ม.5/4) 699 บาท L L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
462 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นาง อัญชลี ขจรชีพ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
461 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย อธินรรฆ์ ขจรชี ศิษย์เก่า 599 บาท XL L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
460 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายประหยัด วามะกัน บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
459 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวราตรี ศรีคงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
458 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พศวีร์ พุทธรักษา นักเรียน (ม.5/4) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
457 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินดา สองมา บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
456 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เฮง อาน นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
455 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกณวรรธน์ ฉันทพิริยะพูน นักเรียน (ม.6/2) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
454 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กลยุทธ ยิ่งราษฎร์สุข นักเรียน (ม.6/2) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
453 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) มงคล เกิดลาภ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
452 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางกรรณิกา ปันเจียง ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
451 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) วัฒนวิทย์ พึ่งสุจริต ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
450 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุคนธา พึ่งสุจริต ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
449 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต สุขสมัย นักเรียน (ม.5/3) 799 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
448 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงนุช บุพทักษิณ ศิษย์เก่า 799 บาท S M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
447 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) น.ส.จิดาภา เกษราธิกุล ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
446 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิณณะ กิตติธรกุล นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
445 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ฤทัย บุญทา ผู้ปกครอง 599 บาท S M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
444 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภินวิช บุญทา นักเรียน (ม.4/2) 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
443 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรัชพงศ์ ไกรเลิศทวีสิน นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
442 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รัชกฤช สาธุกิจชัย นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S S-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
441 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภูริชญา มณีรัตน์ นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท L 2XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
440 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เอกราช วิธีเจริญ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
439 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สมจิตร มหันตกาสี ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
438 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ปนัดดา ปราบไพรินทร์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
437 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ศุภกัญญา ธรรมสัตย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
436 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กัลยรักษ์ สนองไทย ครู/บุคลากร 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
435 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
434 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
433 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธีระพงษ์ วิชัยวงษ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
432 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กนกพร ทองใบ ศิษย์เก่า 799 บาท 4XL M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
431 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ภนิตา มหันตกาสี ศิษย์เก่า 799 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
430 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) หัสชัย อัตถาหาร บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
429 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) บัวลา มณีวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
428 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วาสนา ยิ่งทวีลาภ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
427 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อัญชลี เจริญนิยม ศิษย์เก่า 799 บาท L L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
426 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ศุทธิรัตน์ ภักคีรี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
425 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กัลยรัตน์ จันทเลิศลักษณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
424 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ศิริรัตน์ เรืองเกษม บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
423 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ทิพย์วรรณ ชัยยะ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
422 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ศักดิ์ระพี นกน้อย ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
421 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ภกรกช พุ่มเล่ง ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
420 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤษฎา ผลพูล นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
419 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชนิกานต์ จาดแจ่ม นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท XL 2XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
418 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พชรพล เรืองเศรษฐี นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
417 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศดานนท์ หอมสวัสดิ์ นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท 4XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
416 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กุลภัสศรณ์ สันติธนันท์กุล นักเรียน (ม.4/7) 699 บาท M M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
415 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปุญญพัฒน์ แก้วกระจ่าง นักเรียน (ม.4/3) 699 บาท 3XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
414 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฏฐกิตติ์ ทิพโสต นักเรียน (ม.4/3) 699 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
413 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พิมรำไพ บรรจงใจรักษ์ นักเรียน (ม.4/7) 699 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
412 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศิวกร เจตศรีบำรุง นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
411 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) สรกฤช บุญศิริ ศิษย์เก่า 699 บาท 5XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
410 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สายชล ผลพืช ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
409 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วิลาวัณย์ ศิรนานนท์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
408 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพรหมเพชร บ้านเนิน นักเรียน (ม.5/11) 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
407 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุ่งทิวา เลนนอน ศิษย์เก่า 799 บาท M L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
406 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กาลัญญู กตัญญูกุล ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
405 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรพล อัตถาหาร นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท S L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
404 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เอกพล เมฆสุวรรณ ศิษย์เก่า 799 บาท XL L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
403 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศรีเมือง แย้มแจ่ม ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
402 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พัทธ์ธีรา ตะเพียนทอง นักเรียน (ม.4/11) 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
401 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชาย พุดทะคุน เจริญรักษ์ นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
400 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปวรรัตน์ หัตถแพทย์ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
399 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภิรษา กิจกาญจน์ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท XS M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
398 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายธนกร บุญยะรังสรรค์ นักเรียน (ม.4/15) 599 บาท S 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
397 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภาณิชา เจียมโฆสิต นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
396 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางเกษสิริ วิสุทธิ บุคคลทั่วไป 799 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
395 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) คุณณิชา พูนชัย นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XL L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
394 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) เบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม ครู/บุคลากร 599 บาท XS L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
393 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พิชญุตม์ โชคมิ่งขวัญ นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
392 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กัลปพฤกษ์ ตันหยง ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
391 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนุชา​ เจน​พิชิต​กุล​ชัย​ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
390 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธราเทพ แสงเพ็ชร นักเรียน (ม.5/4) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
389 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วีระพงษ์ สิทธิกรณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
388 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วิไลพร แสงเพ็ชร ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
387 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พรนิภา ทาหอม ครู/บุคลากร 599 บาท S S-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
386 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศักดิ์แสน แสงเพ็ชร ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
385 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพิวา หิ้งทอง ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
384 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิตติพัฒน์ ศรีบุระ นักเรียน (ม.4/1) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
383 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สราวุธ ศรีบุระ ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
382 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สมฤทัย รอดพูนพงศ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
381 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นส.พรชนิตว์ สุขผล ศิษย์เก่า 599 บาท S L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
380 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นัฐวรรณ อินทสุวรรณ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
379 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิริยะ ว่องไวฤทธิ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
378 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ขนิษฐา ทับที่สุด ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
377 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิวัฒน์ชัย พรมมา นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
376 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สลักเพ็ชร ดังจิตต์ ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
375 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สรวิชญ์ พูลเงิน นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
374 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐานันดร แก้วเกิด นักเรียน (ม.5/14) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
373 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ขวัญชัย ภารวงษ์ นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
372 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรดนัย วิจิตรโสภาพันธ์ นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
371 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรณปก ทองจริง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
370 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปฏิคม ทองจริง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
369 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุทินันท์ มากพงษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
368 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยทัต พึ่งฝั่ง นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
367 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยธร พึ่งฝั่ง นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
366 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายนราธร อ่อนขาว นักเรียน (ม.4/5) 599 บาท 3XL M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
365 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางรสสุคนธ์ วุฒิเกตุ ผู้ปกครอง 2,500 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
364 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จตุรนต์ บุญจิต ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
363 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.อัฐภูมิวิทย์ บัวเผื่อน นักเรียน (ม.1/10) 699 บาท XS S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
362 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธีรภัทร กตัญญูทวีกูล ผู้ปกครอง 599 บาท XL M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
361 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนกฤต สุขแสง ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
360 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อินทัช โคตะมา นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
359 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อัจฉรา สุขแสง ศิษย์เก่า 2,500 บาท XS M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
358 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กอปรกฤษ สุขแสง นักเรียน (ม.3/1) 2,500 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
357 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นนทกร แก้วสอนดี นักเรียน (ม.2/1) 699 บาท M M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
356 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อธิพัฒน์ โพธิโชติ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
355 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฏฐ์พัฒน์ คูณทวี นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท L M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
354 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติภพ เจริญพร นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท 5XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
353 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ ครู/บุคลากร 599 บาท M 2XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
352 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อิชยา อบเชย ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
351 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นาวสาวพิมพ์มาดา จันทร์แสงศรี นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
350 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ขวัญชัย บัวแดง ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
349 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุพิชญา อบเชย นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท L 2XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
348 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วราภรณ์ ปฏิโค ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
347 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิทยา ปฏิโค ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
346 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิพพิชฌน์ พลอยวิจิตร นักเรียน (ม.4/16) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
345 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เสนอ นวนกระโทก ครู/บุคลากร 2,500 บาท XL L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
344 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายวรธน วิชญธรกุล นักเรียน (ม.1/10) 699 บาท XS S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
343 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธีริศรา ตั้งศิริเสถียร นักเรียน (ม.4/12) 599 บาท M M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
342 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ศิวาภรณ์ นวนกระโทก บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
341 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วิตติศักดิ์ พิมพ์โพธิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
340 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จิรัชญา นวนกระโทก บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
339 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายเมธี เจริญวิเศษ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
338 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางกุลภัสสร์ สายทอง ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
337 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาววราสิณี วิชญธรกุล ผู้ปกครอง 699 บาท M M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
336 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูริศ งามขจรกุลกิจ นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
335 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พงศภัค วัฒนสิทธิ์ นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
334 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภูริเดช บุญปลอด นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
333 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายไพโรจน์ ใจกาษา ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
332 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วิภาวรรณ จีนนากำเนิด ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
331 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรพจน์ ทำเนียบ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
330 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สรชัช เอื้องโชคชัย นักเรียน (ม.1/3) 2,500 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
329 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสุนิสา บุญรอด ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
328 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายวรพล ค้าผล นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
327 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) พลกฤษณ์ เอื้องโชคชัย ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
326 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิริญา ขุนสระดี นักเรียน (ม.4/1) 599 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
325 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รัชชานนท์ ขจรเจริญกิจ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
324 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติภพ ผิวขาว นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท XL L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
323 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ตติกานต์ บัวหลวง นักเรียน (ม.1/1) 699 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
322 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พลวิทย์ บุญเจือ นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
321 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สิริพร ถิตย์รัตน์ นักเรียน (ม.4/7) 599 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
320 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรินทร์ เจริญสาคร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
319 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธาวิน เจริญสาคร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
318 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวปวีณวัชร์ สัมเภาพันธ์ นักเรียน (ม.6/12) 599 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
317 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส.กิตยาภรณ์ กุลวงษ์ นักเรียน (ม.4/15) 599 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
316 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณิชกุล เจริญสาคร นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
315 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
314 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ธิตินันท์ อินทรสำอางค์ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
313 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธีรพันธ์ เจริญสาคร ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
312 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วรรณา รัตนภาค ผู้ปกครอง 2,500 บาท M L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
311 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปุณณดา เจริญสาคร นักเรียน (ม.1/3) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
310 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พัชรินทร์ อินทรสำอางค์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
309 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวรัชนี ทำจำรัส ผู้ปกครอง 599 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
308 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายหัสชัย สัมเภาพันธ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
307 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ลัดดา บุตโก ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
306 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พิทยา อินทรสำอางค์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
305 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต วิเชียรสมุทร นักเรียน (ม.1/10) 699 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
304 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิรภพ เพชรศิริ นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
303 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วราพร วิเศษ ผู้ปกครอง 699 บาท S L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
302 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ยุพดี อินทรสำอางค์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
301 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกันต์ วิเชียรสมุทร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
300 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาราภัทร วิเศษ นักเรียน (ม.1/10) 699 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
299 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูตะวัน ชุมสาย นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
298 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนนท์ เพชรศิริ ผู้ปกครอง 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
297 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.กฤตภาส สำเภาพันธ์ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
296 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวีรเดช ชุมสาย ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
295 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
294 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เตคุณ ดำริห์กิจ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
293 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นาวี วิเศษ ผู้ปกครอง 699 บาท L XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
292 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุนิสา ทนุพงษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
291 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สิริธนา วิเชียรสมุทร ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
290 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางณัฐญา ดำริห์กิจ ผู้ปกครอง 599 บาท M L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
289 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ดำรงค์เดช รัตนโชติชัยสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
288 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ภูวดล ดำริห์กิจ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
287 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นนทพัทธ์ วิเศษ บุคคลทั่วไป 599 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
286 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภัทร์สุรีย์ วงษ์จันทร์ นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท S S-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
285 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) คณิตา พัฒใส บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
284 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายสิทธินนท์ อินทร์คุ้มวงษ์ นักเรียน (ม.4/12) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
283 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กนกธร วงษ์จันทร์ ครู/บุคลากร 799 บาท M XL-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
282 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรเชษฐ พัฒใส ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
281 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ ครู/บุคลากร 2,500 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
280 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จารุพัฒน์ ไทรย้อย บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
279 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายธีรเมธ บำเพ็ญผล นักเรียน (ม.4/11) 599 บาท S XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
278 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พชร พุฒไทย นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท M M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
277 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธมลวรรณ ศรพิทักษ์ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M L-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
276 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรพงษ์ ยุติธรรม นักเรียน (ม.4/16) 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
275 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภาศิกา คำเวียง นักเรียน (ม.4/12) 599 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
274 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภัทรดนัย​ อินอ่วม อินอ่วม นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
273 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วิภารัตน์ วสุวัตรศรสกุล ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
272 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มรกต ปัญญา บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
271 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤชณัฏฐ์ ผลสมบัติ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
270 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรมะ​ พลศักดิ์ นักเรียน (ม.2/2) 699 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
269 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณัฐวรรณ สันทัสนะโชค ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
268 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูกิจ ธราบุญรัตน์ นักเรียน (ม.4/15) 699 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
267 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายภาวัช ธราบุญรัตน์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
266 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธนภร ธราบุญรัตนํ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
265 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธริดา ธราบุญรัตน์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
264 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) รวิษฎา สรรพศรี ผู้ปกครอง 799 บาท M M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
263 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธวัชชัย กล่ำพลบ ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
262 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายปรัชญ์ หลิมเจริญ นักเรียน (ม.4/9) 599 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
261 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พ.ต.อ. รุ่ง มหันตะกาศรี ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
260 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รชต มหันตะกาศรี นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท XS M-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
259 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จิรัชญา รัตนพันธ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
258 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เสาวลักษณ์ ทรงบุญญานันท์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
257 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐวรรธน์ แสงทรัพย์ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
256 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ยุทธนา สงวนทรัพย์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
255 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กมลวิช นวลศรี นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
254 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พัณณ์ชิตา สงวนทรั ผู้ปกครอง 699 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
253 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณัชพล ตรีสุคนธ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
252 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) จิดาภา วสุวัตรศรสกุล นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท M L-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
251 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นริศรา แก้ววิจิตร์ ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
250 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อานนท์ เลี้ยงธรรมรัตน์ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท M M-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
249 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิติวรดา ม่วงสุข นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท XS M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
248 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน์ นักเรียน (ม.3/5) 799 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
247 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เมธาสิทธิ์ ธนอุดมนาน บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
246 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อาทิตย์​ สุขสอาด ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
245 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ยอดขวัญ พรมวัง ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
244 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) อภิชญาน์ สุขส​อาด​ นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
243 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช. ปริญญา บุญนิธิกุล นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
242 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จุฑามาศ สนองสุข ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
241 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิศิร์การ คงขวัญ ผู้ปกครอง 599 บาท XS L-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
240 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวอารียา โรจน์แสงรัตน์ ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
239 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) รวิกร คงขวัญ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
238 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวสนธยา ประจำเรือ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
237 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) น.ส.กิตติ์รวี กุลพิพรรธน์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
236 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปฏิภาณ คำสุมาลี นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
235 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวอุรชา สุวรรณโชติ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท S M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
234 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พนิดา อารมณ์เย็น ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
233 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พิชญ์สินี ลือวิทูรเวชกิจ นักเรียน (ม.1/2) 699 บาท S M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
232 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภูดินันท์ ลือวิฑูรเวชกิจ นักเรียน (ม.3/1) 699 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
231 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
230 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต ชลธารกัมปนาท นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
229 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ไพรัช ลือวิทูรเวชกิจ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
228 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
227 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายกฤตชัย โภคจรัสสุนทร ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
226 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.กริษฐ์บุญ โภคจรัสสุนทร นักเรียน (ม.3/2) 699 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
225 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายณัฐฐพงษ์ สุขพัฒน์ ผู้ปกครอง 799 บาท L XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
224 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธมลวรรณ ขุนสระดี นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M L-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
223 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนภัทร บรรเลงศัพย์ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท XL XL-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
222 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส. ธัญชนก ถีระเจริญ นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท M L-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
221 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ญาณิศา หลีค้า ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
220 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปวันรัตน์ หลีค้า นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท M L-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
219 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วรพล หลีค้า ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
218 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) มยุรา หลีค้า ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 4 มิ.ย. 2565  
217 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายธีรภัทร อนุพันธ์ นักเรียน (ม.6/1) 699 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
216 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อภิชาติ เลียดประถม นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท L L-ชาย 4 มิ.ย. 2565  
215 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายปราพต วาศนาวิน บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
214 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุคนธ์ทิพย์ ภาสวรวงศ์ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 3XL-หญิง 3 มิ.ย. 2565  
213 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปิยพล ปราณี ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
212 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรวัส ปราณี นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท L L-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
211 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุภัทรชัย แก้วพิทักษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
210 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พรรณี สมุทรคีรี บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
209 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เกรียงไกร สมุทรคีรี ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
208 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชัยอนันต์ ทองเจริญ ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
207 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ลภัสลดา โกฏิปภา นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-หญิง 3 มิ.ย. 2565  
206 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรภัทร สีลาแดง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
205 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลัดดาวัลย์ โกฏิปภา ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 3 มิ.ย. 2565  
204 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กำจัด โกฏิปภา ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
203 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ภาวิกา สุขข์ ศิษย์เก่า 799 บาท M L-หญิง 3 มิ.ย. 2565  
202 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ฉัตรชัย ครองมงคล บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
201 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อุดมศักดิ์ โลกานิตย์ ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
200 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์ ครู/บุคลากร 2,500 บาท L L-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
199 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พูลศรี ปุณโณฑก ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 3 มิ.ย. 2565  
198 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธรรมรัตน์ พัฒน์วรพันธุ์ ศิษย์เก่า 799 บาท 2XL XL-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
197 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายจักรพงศ์ ภัทรสิทธิ์เจริญ นักเรียน (ม.5/7) 599 บาท L L-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
196 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.จีรกิตติ์ ภัทรสิทธิ์เจริญ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท M M-ชาย 3 มิ.ย. 2565  
195 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรภัทร เจริญชาติ นักเรียน (ม.6/14) 799 บาท M L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
194 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายอำพัน เจริญรูป ครู/บุคลากร 599 บาท XL M-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
193 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนวัตน์ เอี่ยมสกุล นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท XL XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
192 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศิรชัย เหลาสิงห์ นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
191 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายสิรวิชญ์ เอี่ยมรักษา นักเรียน (ม.5/2) 699 บาท XL 2XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
190 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายกิตติภพ บำรุงชีพ นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท M M-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
189 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สรชัย เจริญรูป บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
188 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย นครินทร์ จิตสนธิ นักเรียน (ม.4/14) 699 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
187 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พยัคฆ์ ทหราวานิช นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
186 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัคพล ปทุมมาศ นักเรียน (ม.3/10) 699 บาท S S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
185 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กฤตยา สอนกลาง บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
184 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศุภรัตน์ กาหลง บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
183 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤติน สอนกลาง นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท XS S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
182 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) กุศล ขาวเรือง ผู้ปกครอง 599 บาท XL 2XL-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
181 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) คึกฤทธิ์ กาหลง บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
180 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูตะวัน ศรีชุมพล นักเรียน (ม.3/10) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
179 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อุไรวรรณ ขวัญเมือง ผู้ปกครอง 599 บาท XL 3XL-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
178 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ไตรรัตน์ เกตุสันเทียะ ศิษย์เก่า 799 บาท S S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
177 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปาณิรสา สารสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
176 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) แสงอุษา จินดาพรรณ ศิษย์เก่า 699 บาท S S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
175 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จิรพรรณ แก้วประเสริฐ บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
174 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พศุตม์ ศรัทธา ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
173 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สถาปัตย์ บุญประสาน นักเรียน (ม.3/4) 699 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
172 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อนุภัทร เกียรติภัทรชัย นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
171 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บัญญวัต สุขาชีวะ นักเรียน (ม.4/1) 599 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
170 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) สุลิตา สมาชิก บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
169 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รักชนก ศรีศร บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
168 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นฤภร พลับไพล ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL 3XL-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
167 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) แทนคุณ อังคะหิรัญ นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
166 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิเชฐ สุขสว่าง นักเรียน (ม.4/14) 699 บาท XL XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
165 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ไชญเชษฐ์ จันทร์ไพศาลสิน นักเรียน (ม.3/3) 699 บาท XL XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
164 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รชต เวชกรรม นักเรียน (ม.3/3) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
163 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณภัทร บุษประทุม นักเรียน (ม.3/3) 599 บาท L 2XL-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
162 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศิริ นักเรียน (ม.4/16) 699 บาท S S-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
161 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางจันทร์เพ็ญ นกสว่าง บุคคลทั่วไป 699 บาท 3XL 3XL-หญิง 2 มิ.ย. 2565  
160 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.เทโว วรรณี บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
159 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นราฤทธิ์ กิจจาวรอาภรณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 2 มิ.ย. 2565  
158 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กนกวรรณ เดิมสมบูรณ์ ศิษย์เก่า 699 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
157 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) กิตติ รักษา บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
156 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) กฤษฎา สุนทร ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
155 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) กฤษดาวุฒิ บุนนาค ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
154 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธนภัทร เกียรติภัทรชัย ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
153 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) เกศราพรรณ แก้วพินิจ ศิษย์เก่า 599 บาท M L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
152 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) จรูญ สารจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
151 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธิษตยา สารจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
150 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ มหาจินดาโชติ บุคคลทั่วไป 699 บาท M 2XL-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
149 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ประโยชน์ ศรีศร บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
148 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปฏิสนธิ์ เดชศรี ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
147 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ปณิธิ ประสมผล ศิษย์เก่า 599 บาท XL M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
146 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บรรพจน์ ประสมผล บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
145 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เดชา วงศ์แก้ว ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
144 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อำไพ ประสมผล ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
143 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐพัชร์ วงศ์แก้ว นักเรียน (ม.1/8) 799 บาท S M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
142 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภวิชญ์ พรมนา นักเรียน (ม.4/14) 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
141 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิศรุต โพธิสุข นักเรียน (ม.4/14) 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
140 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชินพัฒน์ เสริมทรัพย์ นักเรียน (ม.1/7) 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
139 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย เมธาสิทธิ์ แก้วศรีทอง นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
138 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายพัฒนา สัมปัญนัง ผู้ปกครอง 799 บาท M L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
137 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.คณาธิป เวลุวรรณใน นักเรียน (ม.3/4) 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
136 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจักรพงษ์ เวลุวรรณใน ผู้ปกครอง 799 บาท L XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
135 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วีรวิชญ์ โพธิ์ชัยเลิศ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
134 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) อภิวัฒน์ ทิวคู่ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
133 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กรรณัฐธีย์ ถนอมชีพ นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
132 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณวิชญ์ สุทสาคร นักเรียน (ม.2/3) 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
131 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุภาวดี จิวะพันธ์ชัย ศิษย์เก่า 799 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
130 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พิชานี เสถียร บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
129 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธันย์นิชา เจริญรัฐนราสิน ศิษย์เก่า 699 บาท M M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
128 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อำพล เพชรคง ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
127 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สมพิศ แสงสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
126 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณภัทร ผลพฤกษา นักเรียน (ม.3/4) 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
125 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศาสนา ผาสุข ศิษย์เก่า 799 บาท 3XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
124 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ไพฑุูรย์ โพธิพัฒน์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
123 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศุภนิจ เพิ่มสมบัติ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
122 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรภัทร สาสะเน นักเรียน (ม.5/4) 799 บาท 4XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
121 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นิชาภา วัฒนอังกูร นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท L L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
120 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พนิดา ถือสัตย์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
119 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาวิต โฆษจันทร์ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
118 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีรภัทร ขวัญเมือง นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
117 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศิริเชษฐ์ จันทรแสงนาวี บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
116 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพัลลภ แพทย์ไชยวงษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
115 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.รัฐภูมิ ภูสีฤทธิ์ นักเรียน (ม.2/4) 799 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
114 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ชนมน ประคองทรัพย์ นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท XS M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
113 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณฐพร ถนอมวงษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
112 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายเสนีย์ งามเอนก ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
111 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.นนทยศ ธุมะลิ นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท M 2XL-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
110 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.สุพิชฌาน์ แจ่มกระจ่าง นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท M M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
109 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธนกร สุขอนันต์ ศิษย์เก่า 799 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
108 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.จิรทีปต์ รัศมีอำพร นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
107 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.อาชวิน เตชธเนศวร นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
106 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) น.ส.อรวรรณ โชคพิพัฒน์อนันต์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
105 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ศิณพัชญ์ โภคบูรณ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
104 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายเสน่ห์ เกียรติอาภรณ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
103 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ณัชช์พฤกษ์ เกียรติอาภรณ์ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
102 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุวิมล ศรีตุลา บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
101 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชนภัทร์ โชคพิพัฒน์อนันต์ นักเรียน (ม.1/7) 799 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
100 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.รพินท์นิดา แสงทอง นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท M M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
99 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวเมธาวี ธนอุดมนาน นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
98 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กรณาธิป ชินนวงษ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
97 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) กุญทลี สัทธยาสัย บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
96 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิธาริณี สุระนันท์ นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
95 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปกรณ์ รมยานนท์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
94 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุธรรม มากะเต บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
93 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุรเดช รักศิลป์ ศิษย์เก่า 799 บาท S S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
92 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เมธัสสินี หอมทรัพย์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
91 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางจิดาภา นิลสิทธานุเคราะห์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
90 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.ฉอเลาะ ธรรมวิริยะ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
89 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ชนากานต์ นิลสิทธานุเคราะห์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท L L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
88 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ศิรดา จริตเรียบ ศิษย์เก่า 799 บาท S L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
87 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.ศิริรัตน์ รื่นรมย์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
86 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุดารัตน์ เธียรธรรมธาดา บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
85 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ณิชภัทร รื่นรมย์ นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท L L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
84 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมพงษ์ รุณไพรัตน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
83 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) น.ส.ผ่องพรรณ เทียนศิริ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
82 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุดใจ กาญจนนิมมาน บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
81 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธีรวัฒน์ กาญจนนิมมาน บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
80 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ชาล เปรมภักดิ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
79 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) น.ส จันทรี ปริ่มผล ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
78 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) Pisit Chaisuwanthavorn ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
77 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปภัสรา จอมหงษ์ นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท XS M-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
76 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายณภรรษ เพาะปลูก นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
75 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กันต์ฤทัย สุขเกษม นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
74 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายอาทิตย์ เย็นกระแสร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
73 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) บุญธิดา อรรถเจดีย์ ศิษย์เก่า 699 บาท M XL-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
72 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ประภัสสร เดชศรี บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
71 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอภิวัชร์ หาญปราบ บุคคลทั่วไป 599 บาท L M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
70 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรเมธ การพานิช นักเรียน (ม.5/14) 799 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
69 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณวิชญ์ นภาโชติ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท XS S-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
68 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อิทธิณ์ณัฎฐ์ ฉายแสง นักเรียน (ม.3/3) 699 บาท M L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
67 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วีรภัทร แสงสว่าง นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
66 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ญาณาธิป เจริญทวี นักเรียน (ม.5/1) 2,500 บาท M M-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
65 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เดชนรินทร์ สุวรรณะ นักเรียน (ม.4/5) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
64 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักเรียน (ม.5/16) 699 บาท L L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
63 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สาธิต สกุลวงษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท M L-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
62 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ประเสริฐ บุญศรี ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
61 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ชลธิชา รัตโนภาส บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
60 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวฐิตาพร เสนาสุธรรม นักเรียน (ม.6/13) 599 บาท M L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
59 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวศรัณย์พร เสนาสุธรรม นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท M L-หญิง 1 มิ.ย. 2565  
58 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศรีศักดิ์ พูลสมบัติ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
57 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) อลงกต เกตุทอง ศิษย์เก่า 599 บาท 5XL 3XL-ชาย 1 มิ.ย. 2565  
56 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสุรศักดิ์ ศรีประเสริฐ บุคคลทั่วไป 699 บาท L XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
55 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.รชต วรรณี นักเรียน (ม.6/7) 699 บาท M XL-หญิง 31 พ.ค. 2565  
54 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.นัคภัค ไชยมาก บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-หญิง 31 พ.ค. 2565  
53 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายจิณณรัตน์ จันทรแสงนาวี นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
52 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส.ณัฎฐณิชา วัฒนะ นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท M M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
51 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ธัญญ์ธิชา บุญราช นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท S M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
50 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางวรันรัชต์ บุญราช บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 พ.ค. 2565  
49 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายวรดล พัฒนาพาณิชย์ผล บุคคลทั่วไป 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
48 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายรัชชานนท์ สุขเจริญ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
47 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายอาทิตย์ ผลพฤกษา บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
46 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) น.ส.นภาพร เฉลียว บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
45 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
44 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พัสกวิน เสาวนา นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท S S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
43 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เชาวนิตย์ อินทาภรณ์ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
42 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐวัฒน์ อินทาภรณ์ นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
41 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฐวัฒน์ เดชดิษฐปราณีต ผู้ปกครอง 799 บาท S S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
40 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ฐนิตนันท์ เดชดิษฐปราณีต ผู้ปกครอง 799 บาท XS M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
39 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พลอยนภัส เดชดิษฐปราณีต นักเรียน (ม.5/7) 799 บาท S M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
38 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปุญญิสา คุ้มวงษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
37 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) อัญชสา คุ้มวงษ์ นักเรียน (ม.5/4) 599 บาท M XL-หญิง 31 พ.ค. 2565  
36 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณรีวรรร พัฒนาพาณิชย์ผล นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท XL XL-หญิง 31 พ.ค. 2565  
35 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรดนัย อบภิรมย์ นักเรียน (ม.5/5) 699 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
34 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรภัทร พลยานันท์ นักเรียน (ม.5/3) 799 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
33 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณวพรรช ปิยาธรรมวุฒิกุล นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
32 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อินทัช จงใจจิตร นักเรียน (ม.5/3) 2,500 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
31 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จันทรวัทน์ วงศ์ไพรกรณ์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
30 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภัชพล วิจิตรกุล นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท XS S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
29 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฐกานต์ ยืนยง ผู้ปกครอง 799 บาท XS M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
28 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจักรชัย ภิระพันธ์พานิช ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
27 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภวิศ ศิริพัฒนกุล นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
26 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณัฐณิชามน ถิระพัฒน์กุล ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 31 พ.ค. 2565  
25 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชัญญา ถิระพัฒน์กุล นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-หญิง 31 พ.ค. 2565  
24 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) แน่จริง โชคภัทรวงค์ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
23 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูวดิท นิจกิจ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
22 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปภาดา ทองบุญเรือง ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
21 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณิชาภา อักษรศรี นักเรียน (ม.2/5) 699 บาท S M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
20 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปริยวิศว์ ผลพฤกษา นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท S S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
19 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พงศพัศ โสทรอุดมทรัพย์ นักเรียน (ม.2/5) 799 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
18 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
17 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนสิษฐ์ ภุทรากุล นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
16 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บดีภัค กีรติพิพัฒน์พงศ์ นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท XL XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
15 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิตติกวิณ สุขเหลือ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท S S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
14 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) โชษิตา กิรติภัทรนันท์ นักเรียน (ม.2/5) 699 บาท M M-หญิง 31 พ.ค. 2565  
13 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) คงณัฐ ปิ่นสุวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
12 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติกร รัตนมณฑ์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท M M-ชาย 31 พ.ค. 2565  
11 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธัญวัฒน์ รื่นจิตร์ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
10 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท S S-ชาย 31 พ.ค. 2565  
9 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ทัศนวินัย เถาธรรมพิทักษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 31 พ.ค. 2565  
8 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปุณณภา เถาธรรมพิทักษ์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท L L-ชาย 31 พ.ค. 2565  
7 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.กฤตภาส สายทอง นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท XL XL-ชาย 30 พ.ค. 2565  
6 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภัทรพล เอื้อเฟื้อ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท L L-ชาย 30 พ.ค. 2565  
5 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ธณาธรณ์ บุญวาที นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท S M-หญิง 30 พ.ค. 2565  
4 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสุรพล นกสว่าง ครู/บุคลากร 699 บาท 3XL 3XL-ชาย 30 พ.ค. 2565  
3 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายดนุพล เทพคุณ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 30 พ.ค. 2565  
2 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชินทัน ภักดีชาติ นักเรียน (ม.2/5) 699 บาท S S-ชาย 30 พ.ค. 2565  
1 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ณัฐพงธ์ แก้วสีม่วง นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 30 พ.ค. 2565  

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th